Scan, watch our WeChat

Address: Dongbei, Dainan Town 225721, Xinghua City, Jiangsu,China

Contact Us

0523-83781571  0523-83786100

International Trade: Mr. Yin
Tel: 0523-83786100
Fax: 0523-83782808

Domestic trade: Mr. Mu
Tel: 0523-83781571 83781572
Fax: 0523-83782808

Menu

Messages